Консултации в областта на законодателството по здравословни и безопасни условия на труд

Осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд е задължение на работодателя, вменено му с нормата на чл. 275 и следващите в Глава „Здравословни и безопасни условия на труд“ от Кодекса на труда. Наред с него материята се урежда и със специален Закон за здравословите и безопасни условия на труд, както и от множество подзаконови нормативни актове. Последните се издават от Министъра на труда и социалната политика самостоятелно или съвместно с други министри.

Съгласно нормата на чл. 14, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд „Юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост, както и лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие с други, са длъжни да осигурят здравословни и безопасни условия на труд във всички случаи, свързани с работата, както на работещите, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират във или в близост до работните помещения, площадки или места.“

За да изпълни задълженията си по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд работодателят е длъжен да разработи и утвърди правила за ЗБУТ в предприятието, да осигури извършването на необходимия инструктаж и обучение на работниците и служителите, да им предостави специално работно облекло и лични предпазни средства, а на заетите в производства, свързани с вредни за здравето последици – безплатна предпазна храна и противоотрови. Работодателят е длъжен да осигури за своя сметка и ежегодни профилактични медицински прегледи на всички работници и служители. Той има задължение още да извърши оценка на риска в предпиятието. За организиране на изпълнението на задачите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, работодателят в зависимост от обема на дейността, естеството на работата и характера на професионалния риск назначава или определя едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или създава специализирана служба. Функциите и задачите на длъжностните лица и специализираните служби се определят с Наредба, издадена от Министъра на труда и социалната политика. На нейна основа работодателят регламентира функциите и задачите им съобразно конкретните условия в предприятието. Работодателят има задължение да осигури на работещите обслужване от регистрирана в Министерство на здравеопазването служба по трудова медицина (СТМ), като може да създаде такава самостоятелно или в съдружие с други работодатели или да сключи договор с регистрирана СТМ.

Службата по трудова медицина е част от цялостната система за управление на здравето на работещите и безопасността при изпълнението на трудовите им функции. СТМ изпълнява най-вече превантивни функции, реализирани чрез оказвана консултантска помощ на работодателя, комитетите и групите по условия на труд по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, оценка на професионалните рискове и здравното състояние на работещите, предлагане на мерки за отстраняване и намаляване на установения риск, наблюдение на здравното състояние на работещите, обучение на работещите и длъжностните лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа.

Работодателят задължително установява, разследва и регистрира всяка станала злополука и известните му случаи на професионални заболявания.

В срок до 30 април работодателят задължително подава годишна декларация по чл.15 от Закона за безопасни и здравословни условия на труд в съответната Инспекция по труда.

Специализираната контролна дейност по спазване на законодателството, съвързано с осигуряване на ЗБУТ се осъществява от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ чрез нейните структури.