Предмет на дейност от самото създаване на дружеството са абонаментно счетоводно обслужване и консултации, включващи широкообхватен и разнообразен пакет от услуги: счетоводна и данъчна консултация; анализи и оценка на фактическото състояние на предприятието, и при необходимост – предложение за алтернативни решения относно мениджмънта и финансовите ресурси; абонаментно счетоводно обслужване, с възможност за избор на пакет от услуги: двустранно счетоводство, водене на материална отчетност, регистри по ЗДДС, отчети за СО и ЗО, отчети за НСИ, личен състав и ТРЗ, подготовка на документи за кандидатстване за банкови кредити, обработка на счетоводни документи, анализи, отчети, справки и др., съобразно спецификата на дейността на фирмата-клиент; одит на фирми и заверка на счетоводните отчети от дипломиран експерт счетоводител; внедряване на системи за автоматизация на счетоводството; консултации на управленско ниво относно организацията и удачните алтернативи за развитие на стопанската дейност на консултираният стопански субект. Освен задължителното спазване на законово регламентираните срокове, основен признак за професионализъм и ефективност на работа в счетоводната сфера е непрекъснатата актуализация на ресурса от знания, произтичащи от честите промени в нормативната база и данъчното законодателство. Нашият екип следи актуалните изменения в нормативната уредба, касаещи не само националната финансова и фискална политика, международното облагане, но и приетите изменения, регламентиращи бизнеса пряко или косвено.

Базов пакет по абонаментно счетоводно обслужване – нормативно базиран, данъчно счетоводство. Изпълнение на минималните данъчни изисквания, не включва анализи и корекции:

RPV Partners обслужва Възложителя, като e на разположение на Възложителя за справки и въпроси всеки работен ден от 10:00 до 16:00h.

Изпълнителят се задължава да осчетоводява стопанската дейност на Възложителя, в съответствие със Законодателството, регламентиращо Счетоводната и Данъчна отчетност, и в съответствие със Счетоводната Политика и Индивидуалния Сметкоплан, утвърдени от Възложителя.

Изпълнителят води счетоводните регистри на Възложителя в съответствие със счетоводните принципи, заложени в Закона за счетоводството, Националните или Международните счетоводни стандарти.

Изпълнителят приема по график, проверява, класира, осчетоводява, архивира и съхранява документацията на Възложителя.

Изпълнителят изготвя предвидените в Националните счетоводни стандарти и Закона за счетоводството отчети и справки. Изпълнителят следи за появата на други задължения за подаване на Декларации, Отчети, Справки и други Документи, произтичащи от ЗДДС, ЗКПО, ЗДФЛ, ЗС и СС.

Изпълнителят води ТРЗ на Възложителя, като:

Изготвя ежемесечни фишове на служителите, които са в трудови правоотношения с Възложителя.

Изготвя месечни рекапитулации за дължимите от Възложителя данъци и осигурителни вноски.

Изготвя ежемесечна оборотна ведомост (текущ баланс):

Изпълнителят изготвя годишен финансов отчет на Възложителя в определения от Закона за Счетоводството срок.

Ежегодно и в законоустановения срок Изпълнителят подава Годишна Данъчна Декларация на Възложителя.

Изпълнителят изготвя Статистическите Отчети на Възложителя и след преглед от негова страна ги предава в срок в Националния Статистически Институт.

Изпълнителят подготвя и предоставя необходимите справки и счетоводни документи при насрещни проверки и Ревизии на органите по приходите за Данъчни Периоди, за които Изпълнителят е водил Счетоводната Отчетност на Възложителя.

Изпълнителят осъществява текущо водене на вземанията и задълженията към клиенти и доставчици на Възложителя и осчетоводява банкови и касови документи на дружеството.

Изпълнителя изпраща в офиса на Възложителя, свой служител с длъжността Оперативен счетоводител за текущото водене на счетоводството.

Изпълнителят подготвя специфични справки съгласно вътрешно фирмените правила на Възложителя.