Предлагаме на нашите клиенти пълен набор от одиторски услуги. Нека да повишим доверието в качеството и надеждността на Вашите финансови отчети.

Одит на финансовите отчети (годишни и междинни), изготвени съгласно Националните счетоводни стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия (НСФОМСП), Международните стандарти за финансови отчети (МСФО), и/или друга общоприета отчетна рамка, както и на консолидационни пакети, изготвени в съответствие със счетоводната политика на съответната група.

Одит на проекти, финансирани по програми от Европейските фондове или други международни финансови институции и/или правителствени и неправителствени организации.

Одит на финансови отчети, изготвени в съответствие с отчетна рамка със специално предназначение.

Одит на отделни компоненти на финансов отчет, или на конкретен елемент, статия или позиция от финансов отчет.

Due Diligence – проверка на предприятия.

Всяка продажба на участие, прехвърляне на дружество или покупка на проект се осъществяват след обстойна проверка на правните и икономически интереси (due diligence). Due Diligence представлява внимателна проверка и оценка на фактическото финансово състояние на предприятието предмет на покупката, означавана също и като Бизнес оценка.

Цел на Due Diligence е установяване на силните и слаби страни на предприятието, както и определяне на възможните рискове.

Провеждането на Due Diligence обхваща и проверка на дружествените документи. Най-често се провежда в няколко фази, според това колко са конкретни намеренията за покупка на купувача.

При придобиване и отчуждаване на предприятия и участие в сливане и придобиване сме на разположение на предприятия с експертно консултиране и водене на процеси. Нашето консултиране в тази област обхваща следното:

Компетентно провеждане на Due Diligence проверки от специализиран екип от юристи, счетоводители и данъчни експерти.

Съставяне на Due Diligence доклад с констатации, както и индивидуални препоръки относно понататъшната процедура по придобиването.

Правни и данъчни консултации при изготвянето на договора за придобиване и друга документация.