Консултации и съвети по въпроси, свързани с прилагане на данъчното законодателство, включително:

корпоративен данък

данъци върху разходите

данъци при източника

ДДС

данък върху доходите на физическите лица

Консултации и услуги във връзка с определени търговски сделки

Консултации относно данъчните ефекти от конкретни сделки на базата на представени от вас проекти на документи или на базата на представена от вас информация за фактически договорености.

Съдействие при изготвяне на проекти на документи и преглед от данъчна гледна точка на проекти на документи.

Консултации и услуги във връзка с придобивания и преобразувания

Консултации относно данъчните ефекти при придобиване и преобразуване (вливане, сливане, разделяне, отделяне).

Данъчни диагностични прегледи (tax due diligence).

Съдействие за изготвяне на документите, необходими при придобиване и преструктуриране, формулирането на целите на преструктурирането и ясното уреждане на отношенията между страните.

Консултации и услуги относно приложимост на осигурително законодателство

Съдействие при издаване на удостоверения за целите на осигуряването – удостоверение за осигуряване в България, което да ви послужи при работа на територията на друга държава членка на ЕС, ЕИП или в Швейцария.

Международно данъчно облагане

Консултации и съдействие при прилагането на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане.

Съдействие при комплектоване на документи и получаване на разрешение за прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане.

Консултации във връзка с инвестиции в страната (установяване на местно дружество или клон, сделки в групата и др.).

Ние ви съдействаме за:

избор на правната форма за извършване на дейността (търговско дружество, клон и др.).

структуриране и документално оформяне на отношенията между дружествата в групата

Съдействие във връзка с данъчни ревизии

Текуща помощ и съдействие в хода на данъчна ревизия или проверки от други органи като следим за спазването на процедурните правила и защита на вашите права по време на ревизията/проверката, съдействаме при подготовката на писмени обяснения, справки и други документи, участваме в срещи и обсъждания на проблемните моменти, установени при ревизията/проверката.

Изготвяне на проекти на възражения и жалби срещу издадени доклади и актове от проверяващите органи.